.....××× ماما ×××.....

این وبلاگ متعلق به کلیه زنانی است که در سخترین لحظات اشکهای مادران  

 را به لبخندی  شیرین مبدل میکنند بازهم کنارشمایم  سوالات خود

رادرقالب نظرات برای ما  بفرستید

 امیدواریم بتوانیم سربلندباشیم..

                                                           با سپاس فراوان

                                                         "   سارا سنگی   "

...-
http