.....××× ماما ×××.....

 

منابع کارشناسی ارشد مامایی..

چند نفر از دوستان علاقه مند به وبلاگ در نظرات خواسته بودند اطلاعاتی را در رابطه با منابع ارشد در اختیارشان بگذارم علاوه بر این ؛چیدمان درسی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش بهداشت مادر و کودک رو هم در اینجا قرار دادم امیدوارم مفید باشه.


دروس  نام مراجع معرفی شده  مؤلفین و مترجمین
بارداری و زایمان
Obstetric Williams
 
Cunningham &...
مترجم دکتر بهرام قاضی جهانی, انتشارات گلبان 2001

 

بیماریهای زنان
Kirsten Gynecology

Novak Gynecology
 
Kenneth J. Ryan
مترجم: رامین اشتیاقی, انتشارات سماط 1379
Novak- مترجم: دکتر بهرام قاضی جهانی, دکتر حمید نوید و 1996.
 

 

بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی بخش بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی
Obstetric Williams
 
Cunningham &…
مترجم: دکتر بهرام قاضی جهانی
 

 

نوزادان
Nelson Text book of Pediatrics
 

Behrman- مترجم: رامین اشتیاقی, انتشارات اشتیاق, 1379.
 

 

بهداشت تغذیه مادر و کودک, تنظیم خانواده بخش تنظیم خانواده و مراقبتهای دوران بارداری و بعد از زایمان Obstetric Williams
بخش تنظیم خانواده هورمون شناسی بالینی
درسنامه پیشگیری و پزشکی قانونی (جلد 2, بخش یک, فصل 3 کتاب)
دستور العمل های مربوط به مراقبت های دوران بارداری
اصول و کلیات خدمات بهداشتی
نوزادان نلسون فصل رشد و نمو کودک
 
Cunninghan &…

اسپیروف, مترجم فرهاد حجت خواه, 1376, انتشارات شهر آب
مترجم: دکتر شجاعی گیلانی زیر نظر دکتر ملک افضلی
منشتره وزارت بهداشت
دکتر شجاعی گیلانی
نلسون
 

 

جنین شناسی و کتابهای معتبر فارسی جنین شناسی پزشکی که با مراجع انگلیسی مذکور مطابقت داشته باشند Langman و Moor

 

 

چیدمان درسی دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی

«گرایش بهداشت مادر وکودک»

 
ترم اول
گروه
شماره درس
نام درس
واحد
نوع واحد وتعداد ساعت
پیشنیاز
نظری
عملی
کارآموزی
62

91

زبان تخصصی1(تکمیلی)

0
۳۴
-
-
65
215

آشنایی با کامپیوتر(تکمیلی)

2
17
34
-
۶۷

۱۶۵۳۲۳۰

فیزیوپاتولوژی (تکمیلی)کارآموزی

1
-
-
-

۱۶۵۳۰۴۰

۶۷

۱۶۵۳۲۰۰

فلسفه واصول تعلیم وتربیت (تکمیلی)

2
34
-
68
62

۲۲۰

سیستم های اطلاع رسانی (تکمیلی)

1
8
17
-
-
۶۷

۱۶۵۳۰۴۰

فیزیو پاتولوژی در مامایی

2
34
-
-
-
۶۷

۱۶۵۳۰۱۱

آمارپیشرفته-تحلیل آماری

2

34

-

-

-

۶۷

۱۶۵۳۰۲۰

روش تحقیق آشنایی با منابع ووساﺋل وابزارتحقیق

2

34

-

-

۱۶۵۳۰۱۱

جمع واحد
12
 
 
 
 
 
 
ترم دوم
گروه
شماره درس
نام درس
واحد
نوع واحد وتعداد ساعت
پیشنیاز
نظری
عملی
کارآموزی
62
۹۲
زبان تخصصی2(تکمیلی)
0
۳۴
-
91
۶۷
۱۶۵۳۱۷۰
پروژه سمینار تحقیق
2
34
-
-
۱۶۵۳۰۲۰
۶۷
1403410
شناخت نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه
2
۳۴
-
-
1403412
۶۷
1403411
کارآموزی شناخت نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه
1
-
-
68
1653040
۶۷
1403412
مفاهیم جدید وپدیده های نوین در مامایی،جراحی وفوریتها (مامایی1)
۲
۳۴
-
-
-
۶۷
۱۶۵۳۰۳۰
مشاوره وراهنمایی در آموزش مامایی،بهداشت مادر وکودک
2
34
-
-
-

67

۱۶۵۳۰۱۵
بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیک

2

34

-

-

-

67

۱۶۵۳۰۷۱
روشها وفنون تدریس وسنجش در آموزش

2

34

-

-

-

جمع واحد
13
 
 
 
 
 
 
ترم سوم
گروه
شماره درس
نام درس
واحد
نوع واحد وتعداد ساعت
پیشنیاز
نظری
عملی
کارآموزی
۶۷
1403416
بهداشت خانواده
2
۳۴
-
 
1403410
1403412
۶۷
1403417
کارآموزی بهداشت خانواده
2
-
-
۱۳۶
 
۶۷
1403418
بیماریهای کودکان و مسائل کودکان استثنایی
2
۳۴
-
-
1403410
1403412
۶۷
1403419
کارآموزی بیماریهای کودکان ومسائل کودکان استثنایی
1
-
۶۸
-
 
۶۷
۱۶۵۳۰۵۱
طرح و برنامه ریزی درسی و تمرین تدریس
۲
۳۴
-
-
-
۶۷
۱۶۵۳۱۸۰
پایان نامه
۴
-
-
-
-
جمع واحد
13
 
 
 
 
 
  

ترم چهارم

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

نوع واحد وتعداد ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

کارآموزی

۶۷

۱۶۵۳۱۸۰

پایان نامه*

۴

-

-

-

-

جمع واحد

 

4

 

 

 

 

 

در صورت تمدید سنوات، واحد پایان نامه درهر ترم مجددانتخاب می شود. 
 واحدهای تکمیلی در محاسبه معدل منظور نمیشود.
 * پایان نامه مجددانتخاب شده است
 

ع 

 

...-
http